Sobre T-Seniority!

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

T-Seniority és un "SaaS" (“Software as a Service”) a través de la televisió, destinat a millorar l’autonomia de vida de la gent gran. El seu objectiu final és el de contribuir a mantenir i millorar l’autonomia de la gent gran a través d’un conjunt de serveis que els situa al centre del sistema, amb les seves necessitats, preferències i drets, i que fa servir la televisió com a eina preferida i més disponible per accedir i utilitzar aquests serveis.

 

Els serveis de T-Seniority s’han de fer accessibles al més gran nombre de persones possible; en conseqüència, estan concebuts per minimitzar els aspectes que puguin excloure’ls de la societat de la informació, pensant més enllà dels medis convencionals i possibilitant una millor utilització a través de la televisió.


T-Seniority posa l’accent en la inclusió digital a través de la televisió en relació a l’àmbit de les accions de prevenció de l’assistència social, per tal d’evitar les situacions no desitjables o per corregir-les el més aviat possible. T-Seniority és, per tant, un conjunt integrat de “serveis electrònics d’assistència sanitària”, lliurats a través del televisor, dirigits a la gent gran (i/o a les persones amb dependència) i al seus cuidadors informals. Aquests darrers juguen un paper important a la vida de molta gent gran. T-Seniority dóna suport a aquest cuidadors i famílies - així com a les mateixes persones grans -, ja que, en molts casos també es troben en situació de marginació en relació a la informació.

 

Altres implicats (cuidadors professionals, administracions públiques locals actors socio-polítics i econòmics, proveïdors de serveis, etc.) poden continuar interactuant amb la gent gran a través de medis convencionals (buscadors d’Internet als ordinadors, PDA, o telèfons mòbils...) a fi de proporcionar serveis de seguiment i pel control, l’avaluació i la millora de l’oferta global de serveis d’assistència sanitària electrònics. El desplegar una plataforma de serveis d’assistència sanitària electrònica d’aquesta mena, T-Seniority garanteix la creació de serveis innovadors dirigits a millorar l’autonomia de la gent gran


Per tal de fer una classificació coherent dels tipus de serveis d’assistència sanitària electrònics de T-Seniority als quals es pot accedir a través del televisor, T-Seniority divideix en tres branques principals el món de la televisió interactiva: TNT, IPTV, IPHN. T-Seniority funciona en totes tres modalitats, garantint el més alt potencial de desplegament dels seus serveis:

  • TDT (Televisió Digital Terrestre) és un model de difusió a través de l’aire per ones hertzianes i antenes. La TNT sol estar dominada pels difusors públics i es desenvolupa amb el suport de directives i lleis nacionals. Amb un objectiu general de cessament d’emissions analògiques (la anomenada “apagada analògica”) per l’any 2012 –que a alguns països tindrà lloc el 2007 – aquesta alternativa serà àmpliament desplegada, tot i que les seves possibilitats d’interactivitat són bastant limitades: molts descodificadors TNT no poden beneficiar-se de serveis que necessiten un canal de retorn.
  • IPTV (la televisió IP) és un model de difusió privat que opera a través de l’infraestructura dels ISP (que acostumen a ser grans companyies de telecomunicació). La televisió per IP és un servei de pagament pels subscriptors de línees ADSL. Aquesta alternativa s’hauria de generalitzar amplament en un futur pròxim i proporcionaria un nivell més alt d’interactivitat (tot i que encara seria limitat pel fet d’estar basat en plataformes tècniques propietàries).
  • IPHN (Televisió IP de xarxa domèstica). Els ordinadors “amagats” comencen a tenir un paper cada cop més important, en tant que el contingut és generat per l’espectador. El paper de la televisió canviarà i els espectadors faran servir un ventall de dispositius de visualització per les diverses activitats i serveis que se’ls proposa. L’IPHN és una forma de combinar la difusió de programes i la teledifusió de serveis amb un alt nivell d’interactivitat (incloent-hi la veu i el vídeo amb IP). El desplegament de l’IPHN es realitza connectant petits “media centres” (mini-PC, consoles de la Play Station o X-Box, per exemple) a una pantalla de televisor. D’aquesta manera, la difusió de programes de televisió pot ser integrada de forma natural en serveis molt interactius i personalitzats, tant a nivell local com a nivell personal. Aquesta televisió alternativa està sent implementada per petits proveïdors locals d’una forma molt fragmentada arreu d’Europa, per proveïdors comercials ISP de WIMAX- WIFI, entre altres.

 

NO tots els serveis assistencials estaran disponibles sobre totes les plataformes de TV, ja que el nivell d'interactivitat depèn de les capacitats de cada mecanisme de TV. Pel general, la interactivitat de la TV és inversament proporcional a l'impacte que té sobre els usuaris als quals es dirigeix. La TV pot ser un vehicle ideal per arribar a un segment de la població que no són (i mai ho seran) usuaris d'ordinadors. T-Seniority utilitza les mateixes “interfases amigables d'usuari” per a tots els sistemes de TV, tenint en compte que molta gent gran pateix deterioraments de visió, audició, mobilitat o estabilitat i tot això sense oblidar als cuidadors informals.

 

Quin és el valor afegit de T-Seniority per als usuaris?


T-Seniority tracta els principals riscos d'exclusió de la societat de la informació:

  • Disponibilitat: per a les persones en desavantatge per manca de cobertura geogràfica.
  • Assequibilitat: per a les persones que no tenen accés per falta de recursos, ja sigui perquè la mitjana d'ingressos del consumidors és massa baixa o perquè els actuals costos d'explotació fan que no sigui rendible proporcionar els serveis.
  • Accessibilitat: aquí hi ha dos elements: 1) persones amb discapacitats visuals, auditives, de parla, cognitives o relacionades amb la mobilitat , per example; 2) persones que no tenen cap tipus de formació per fer servir les TIC.

 

El Consorci de T-Seniority considera que la resolució d'aquests riscos representarà el principal valor afegit per el usuaris.

 

Quins són els requeriments (per a un usuari) per fer funcionar T-Seniority?


1) Disposar de un STB (un sintonitzador interactiu de TV. Aquest dispositiu suposa per a l'usuari una petita inversió que, pel general s'ha efectuat, directa o indirectament, a la utilització dels serveis T-Seniority (= Disponibilitat i Assequibilitat).


2) Estar avesat a l'ús del comandament a distància per escollir: Accessibilitat. En aquest context T-Seniority vol prioritzar la simplicitat de car al usuari com un primer pas perqué aquest s'endisi al món digital.

 


T-Seniority oferirà serveis interactius sobre TV que siguin perfectament compatibles ambs les restriciones estructurals, tecnològiques i d'us característiques del dispositius STB i dels comandaments a distància més disponibles al mercat.

 

Basant-se en aquests fets, T-Seniority amplia al món de la televisió els advantages d' una oferta de serveis d'assistència sanitària electrònica, de manera que s'adreci a un públic que no podria ser captat mitjançant el canals digitals tradicionals (ordinadors PDAs o telèfons mòbils). Aquest és el valor principal valor afegit de per al usuaris de T-Seniority. Un segon valor afegit a destacar és la capacitat de presentar un model de servei coherent, que fa servir la mateixa “interfície d'usuari fàcil d'utilitzar per tot tipus de sistemes de TV. T-Seniority no està vinculat a cap tecnologia en particular. La tecnologia de TV queda en mans del proveïdor de TV, que ha de garantir que queden satisfets els requisits del difusor.